HR

Nemico d.o.o. je arhitektonski ured, zainteresiran za integraciju raznih disciplina; prostornog planiranja, arhitekture, urbanog, maritimnog i unutarnjeg projektiranja kao i krajobraznog uređenja.
Pristup je rezultirao serijom projekata i realizacija u Hrvatskoj zadnjih dvadeset godina. Integrativni pristup projektima osim funkcionalnih mora odgovarati i na mnoga druga pitanja.
Osnovni principi prakse utkani su u autonomiju pristupa svakom projektu uz donošenje zajedničke odluke na kolegiju projektanata. Pristup projektiranju je svaki put s novim realnostima, s mnogo različitih parametara koji su nam zadani, on je integralan, sveobuhvatan i realan. Izmjeni mišljenja različitih ljudi, koje uvodimo u projektiranje su stručnjaci različitih struka eksperti za svoja područja i zajedno sa njima nastojimo doći do najboljeg rješenja.

Nemico d.o.o. je arhitektonski ured koji voda dva partnera osnivača: Nenad Mikulandra (rođen 1946. u Splitu) i sin Nenad Mikulandra (rođen 1975. također u Splitu). Nemico d.o.o. je osnovan 22.12.1995. kada je mr.sc. Nenad Mikulandra, dipl.ing.arh. odlučio osnovati projektni ured, u početku ekonomske tranzicije, koja je evidentna i danas, a zasnovan je na timskom radu i demokratskoj atmosferi.
Praksa projektnog ureda je zapošljavanje mladih osoba, koje kroz rad na projektima različitih vrsta sazrijevaju kao projektanti, a osobito je važno da sudjeluju u projektantskom i stručnom nadzoru. Uvjet mladih arhitekata je da u zakonskom roku polože stručni ispit i dobiju ovlaštenje da mogu samostalno projektirati, kao glavni projektanti.
Kroz dvadeset godina postojanja tvrtke deset arhitektica i arhitekata je položilo stručni ispit i dobilo ovlaštenje za projektiranje.Prema mogučnosti, tvrtka stimulira djelatnike da kroz stručna putovanja i seminare u zemlji i izvan nje upoznaju najnovija dostignuća u planiranju i projektiranju kao i upotrebi novih tehnologija i materijala.

EN

Nemico Ltd. the architectural office, is interested in integration of various disciplines; spatial planning, architecture, urban, maritime and interior design and landscape design.
Such approach has resulted in a series of projects and realizations in Croatia in the last twenty years. An integrative approach to projects other than the functional must match many other issues. Basic principles of practice are intergrated in the autonomy of approach on each project with a consensus of all project designers involved. Approach to the design is each time with new realities, and many different parameters that are given to us but it is always integrated, comprehensive and realistic. Exchanging opinions of different experts we introduce in the design (from different areas of expertise) contributes reaching the best possible solution.

Nemico Ltd. the architectural office is lead by two partners founders: Nenad Mikulandra (born in 1946 in Split) and Nenad Mikulandra, the son (born in 1975 also in Split). Nemico Ltd. was founded 22 December 1995 when M.Sc. Nenad Mikulandra, architect, decided to establish a architectural office, in the beginning of economic transition, which is evident even today, and it is based on teamwork and democratic atmosphere.
The practice of our office is the employment of young persons, who through work on various projects improve as designers, and in particular, it is important to participate in the engineering and technical supervision. The sole condition to young architects is that in legal deadline successfully pass the licensing exam and obtain authorization to independently design, as the main designers. In twenty years of existence of the company, ten architects have passed the professional exam and obtained authorization for the design. According to the possibilities, the company stimulates employees to attend professional trips and seminars at home and abroad and learn the latest developments in the planning and design as well as the use of new technologies and materials.